Všeobecná zdravotní pojišťovna

Pohybové aktivity

Smyslem poskytování příspěvku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity dlouhodobého charakteru je podpora rozvoje dětí a prevence kardiovaskulárního onemocnění. Proto příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity. Můžete získat:

  •  1000 Kč pro děti ve věku od 1 roku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované mimo školu v kroužcích, spolcích, sportovních klubech, domech dětí a mládeže (DDM) apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika) nebo pro děti od 2 let na pravidelné pohybové aktivity organizované školským zařízením. Příspěvek lze využít i na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře.

Školským zařízením se rozumí školy typu mateřská/základní/střední škola, nikoli DDM (aktivity v rámci DDM jsou považovány za pohybové a sportovní aktivity organizované mimo školu). Pohybová aktivita může být organizována i externím partnerem spolupracujícím se školou, např. Asociací školních sportovních klubů (AŠSK), pokud pohybová aktivita probíhá v prostorách školy či v době školní výuky (např. plavání apod.). K platebnímu dokladu od externího partnera je třeba doložit i potvrzení vystavené školou, prokazující spolupráci.

Pod pohybovou aktivitu lze zařadit i úhradu startovného nebo členského příspěvku. U dětí od 15 let, kde již tyto aktivity často nejsou organizované v kroužcích, uznáváme jako doklad i permanentky za pohybové aktivity. Příspěvek nelze čerpat na jednotlivé vstupenky, na kurzy cvičení on-line, nebo na pronájem hal, tělocvičen, tenisových kurtů apod.

Pro jednoleté dítě můžete v roce 2022 požádat o příspěvek až 1 300 Kč - do 1 roku věku 500 Kč např. na plavání kojenců a následně po 1. narozeninách až 800 Kč na mimoškolní pohybové aktivity. Splnění podmínek pro vyplacení příspěvku (věková hranice) je posuzováno k datu podání žádosti.

Jaké doklady budete potřebovat?

  • doklad o zaplacení pohybové/sportovní aktivity (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.

Pohybové aktivity pro dospělé

Smyslem poskytování příspěvku na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity dlouhodobého charakteru je zejména prevence kardiovaskulárního onemocnění a u starších osob i prevence poruch duševního zdraví. Proto příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity. Můžete získat:

  • až 500 Kč na pohybové aktivity ve věku do 65 let                                                                                  Příspěvek je poskytován na pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu, tedy na předplatné, permanentky, členské příspěvky, kurzy, a to na sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, badminton, florbal, fotbal, kalanetika, plavání, spinning, pilates, kruhový trénink, jóga aj. Příspěvek nelze čerpat na extrémní a nepojistitelné druhy sportů, ani na jednorázové sportovní aktivity, on-line kurzy pohybových aktivit, nebo na pronájem hal, tělocvičen, tenisových kurtů apod. Přehled extrémních a nepojistitelných druhů sportů vychází z přehledu komerční pojišťovny Pojišťovny VZP, a. s. Pro pojištěnce ve věku od 18 let do 65 let platí podmínka, že minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů (permanentek) musí být 1 500 Kč. Uhrazena bude max. 1/3 pojištěncem vynaložených nákladů (do max. výše 500 Kč).
  • až 500 Kč na rekondiční pohybové aktivity ve věku od 65 let
    Příspěvek je poskytován na pravidelné rekondiční pohybové a zároveň sportovní aktivity rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla, mj. i na všechny typy jógy. Příspěvek nelze čerpat na extrémní a nepojistitelné činnosti a sporty, ani na jednotlivé vstupenky a na kurzy cvičení on-line, nebo na pronájem hal, tělocvičen, tenisových kurtů apod. U pojištěnců nad 65 let neplatí podmínka stanovené minimální hodnoty platebních dokladů.

V kalendářním roce, kdy dovršíte 65 let, můžete při splnění stanovených podmínek (věk ke dni podání žádosti, minimální hodnota dokladů) požádat o oba typy příspěvku na pohybové aktivity.

Jaké doklady budete potřebovat?

  • doklad o zaplacení pohybové/sportovní aktivity (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.

Podmínky a potřebné dokumenty naleznete zde.