Provozní řád Miniškolky


Tým Miniškolky

  • ředitelka Rodinného centra Vlnka, z.ú.

Hana Breníková

  • vedoucí lektorka

Věra Bažil

  • lektorka

Lucie Václavová

Zápis, plánování docházky a možnost ukončení docházky

Do Miniškolky se lze zapsat kdykoliv během celého roku. Pro přihlášení dítěte je potřeba vyplnit Přihlášku a po informaci, že je dítě přijato, je třeba ještě odevzdat Souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů, Posudek zdravotní způsobilosti dítěte, Zmocnění k vyzvedávání dítěte, Profil dítěte a Souhlas s ošetřením dítěte, kopie průkazu pojištěnce (dítěte).

Na přihlášce se označí dny, které bude dítě pravidelně docházet do Miniškolky, a to do vámi stanoveného konce platnosti přihlášky. Po zpracování přihlášky obdrží rodiče od vedoucí lektorky přístupové údaje do online systému Onlineskolky.cz, kde si rodiče sami řeší omluvy případně doobjednávky docházky.

Je nabízena pouze dopolední docházka. Kapacita Miniškolky je 12 dětí denně.

Pokud rodiče potřebují změnit termín pravidelné docházky dítěte do Miniškolky, je nutné písemné oznámení (stačí e-mail) doručené do 10. dne předchozího měsíce (př. v únoru mé dítě nepřijde 2 dny z pravidelné docházky uvedené na přihlášce, je potřeba informaci oznámit do 10. 1.). Jestliže rodiče oznámí změnu v jiném než dohodnutém termínu, je nutné zaplatit docházku dítěte uvedenou na přihlášce.

Omluvenou nepřítomnost je možné si nahradit, pokud to kapacita Miniškolky dovolí (viz. oddíl omluvy a náhrady).

Pro ukončení docházky dítěte v jiném, než dohodnutém termínu (uvedeném na přihlášce), je nutné písemné oznámení do 10. dne předchozího měsíce (př. v červnu už mé dítě chodit nebude, je potřeba informaci oznámit nejpozději do 10. 5.)

Pokud lektorky zjistí, že dítě není zralé a připravené na to, aby Miniškolku navštěvovalo, informují o tom rodiče a dítě je vyloučeno z Miniškolky ze strany rodinného centra. Rodič má právo na vrácení školného, které nebylo využito.

Platba školného a stravného

O ceně školného informuje vedoucí lektorka Miniškolky rodiče e-mailem do 20. dne předcházejícího měsíce. Školné se hradí na další měsíc do 25. dne předcházejícího měsíce (př. školné na duben, je potřeba uhradit do 25. března) a to převodem na číslo účtu 402 688 1369/0800, pod VS 21 + do poznámky uvést jméno a příjmení dítěte a měsíc, za který se školné hradí.

Stravné se hradí do 5. dne následujícího měsíce (př. stravné za měsíc duben je potřeba uhradit do 5. května), a to převodem na číslo účtu 402 688 1369/0800, pod VS 22, do poznámky je třeba uvést jméno a příjmení dítěte a měsíc, za který se stravné hradí. Částku sdělí rodičům vedoucí lektorka Miniškolky po skončení každého měsíce e-mailem. Při pozdní platbě se účtuje úrok z prodlení, který za 1 den činí 0,05% z celkové ceny.

Z Miniškolky RC Vlnka nelze uplatnit slevu na dani na školné, protože nejsme registrovaná dětská skupina.

Omluvy a náhrady

Omluvy a náhrady si řídí rodiče sami přes online náhradový systém Onlineskolky.cz, kde se lze omluvit do 23:00 před dnem, na který má dítě zapsanou docházku. V případě akutního onemocnění (po 23:00 před dnem, na které je dítěte nahlášeno), je možné zrušit už jen stravování na daný den a to telefonicky (tel: +420 601 388 578) mezi 7:00 a 7:30 daného dne, SMS kdykoliv do 7:30. Při pozdější omluvě je potřeba uhradit stravu i docházku. Náhrady za včasně omluvenou docházku lze čerpat pouze v měsíci, kdy je docházka omluvena. Při nemoci na konci měsíce, je možná individuální domluva s vedoucí lektorkou. Omluvenou nepřítomnost je možné si nahradit, pokud to kapacita Miniškolky dovolí. V případě naplněné kapacity Miniškolky nejsme povinni náhradu uskutečnit.

Harmonogram Miniškolky:

Provozní doba 7:30 - 12:30 (pondělí - pátek)

Příchod dětí 7:30 - 8:30

Dopolední program, svačina, vycházka 8:30 - 11:30

Odchod dětí před obědem 11:30

Oběd 11:30 - 12:00

Odchod dětí po obědě 12:00 - 12:30

Co bude dítě v Miniškolce potřebovat? Všechny zmíněné věci je nutné mít podepsané.

  • přezůvky
  • batůžek s náhradním oblečením (pro případ umazání, apod.), kapesníčky
  • náhradní pleny v případě, že má dítě pleny
  • pláštěnku

Přebírání dětí a odpovědnost za ně

Děti jsou do Miniškolky přijímány pouze zdravé (bez virózy, nachlazení apod.). Lektor přebírá děti v "herně" od 7:30 do 8:30 (rodiče je tam vodí převlečené a přezuté). Při odchodu dětí je lektorka předává rodičům ve "výtvarné dílně".

Osobní věci (oblečení, batůžek, pláštěnka apod.) jsou uloženy v poličce šatní stěny u přiděleného věšáku.

Lektor odpovídá za děti po převzetí od rodičů do doby jejich předání rodičům nebo zmocněnci.

Vyzvedávání dětí ze školky

Dítě, které odchází ze školky:

  • před obědem, je potřeba vyzvednout do 11:30.
  • po obědě je potřeba vyzvednout v čase 12:00 - 12:30.

Pokud rodič vyzvedne dítě po domluveném čase, bude mu naúčtovaná částka 200 Kč za započatou hodinu.

V areálu Rodinné centra Vlnka je zakázáno kouření, požívání návykových látek a je zakázán vstup psů.

Zaplacením školného rodiče stvrzují, že se seznámili s tímto provozním řádem.