Provozní řád MŠ

Tým Miniškolky

 • ředitelka Rodinného centra Vlnka, z.ú. - Hana Breníková
 • vedoucí Miniškolky a lektorka - Jiřina Jiráková
 • lektorka - Lucie Václavová

Zápis, plánování docházky a možnost ukončení docházky

Do Miniškolky se lze zapsat kdykoliv během celého roku. Pro přihlášení dítěte je potřeba vyplnit Přihlášku a po informaci, že je dítě přijato, je třeba ještě odevzdat Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, Souhlas k vyzvednutí dítěte, Profil dítěte a Souhlas s ošetřením dítěte. Veškeré dokumenty jsou ke stažení zde.

Na přihlášce se označí dny, které bude dítě pravidelně docházet do Miniškolky, a to do vámi stanoveného konce platnosti přihlášky. Od 1. 1. 2019 je nabízena pouze dopolední docházka. V případě zájmu o odpolední hlídání včetně spaní dítěte v Miniškolce je možná domluva s vedoucí Miniškolky. Kapacita Miniškolky je 12 dětí denně. Pokud rodiče potřebují změnit termín pravidelné docházky dítěte do Miniškolky, je nutné písemné oznámení (stačí e-mail) doručené do 10. dne předchozího měsíce (př. v únoru mé dítě nepřijde 2 dny z pravidelné docházky uvedené na přihlášce, je potřeba informaci oznámit do 10.1.). Jestliže rodiče oznámí změnu v jiném než dohodnutém termínu, je nutné zaplatit docházku dítěte uvedenou na přihlášce.

Omluvenou nepřítomnost je možné si nahradit, pokud to kapacita Miniškolky dovolí (viz. oddíl omluvy a náhrady)

Pro ukončení docházky dítěte v jiném, než dohodnutém termínu (uvedeném na přihlášce), je nutné písemné oznámení do 10. dne předchozího měsíce (př. v červnu už mé dítě chodit nebude, je potřeba informaci oznámit nejpozději do 10. 5.)

Platba školného a stravného

Školné se hradí na další měsíc do 25. dne předcházejícího měsíce (př. školné na duben, je potřeba uhradit do 25. března) a to převodem na číslo účtu 402 688 1369/0800, pod VS 21 + do poznámky uvést jméno a příjmení dítěte a měsíc, za který se školné hradí.

Stravné se hradí do 5. dne následujícího měsíce (př. stravné za měsíc duben je potřeba uhradit do 5. května), a to převodem na číslo účtu 402 688 1369/0800, pod VS 22, do poznámky je třeba uvést jméno a příjmení dítěte a měsíc, za který se stravné hradí. Částku sdělí rodičům vedoucí Miniškolky po skončení každého měsíce.

Při pozdní platbě se účtuje úrok z prodlení, který za 1 den činí 0,05% z celkové ceny.

Harmonogram Miniškolky:

 • Provozní doba (pondělí, středa, čtvrtek) 7:30 - 12:30
 • Příchod dětí 7:30 - 8:30
 • Dopolední program, svačina, vycházka 8:30 - 11:30
 • Odchod dětí před obědem 11:30
 • Oběd 11:30 - 12:00
 • Odchod dětí po obědě 12:00 - 12:30

Co bude dítě v Miniškolce potřebovat? Všechny zmíněné věci je nutné mít podepsané.

 • přezůvky
 • batůžek s náhradním oblečením (pro případ umazání, apod.), kapesníčky
 • v případě, že je dítě na plenkách, náhradní plenky
 • pláštěnku

V případě celodenní docházky i se spaním dítě navíc potřebuje:

 • kartáček, pastu, kelímek
 • pyžamo
 • vlastní povlečení

Přebírání dětí a odpovědnost za ně

Děti jsou do Miniškolky přijímány pouze zdravé (bez virózy, nachlazení apod.). Lektor přebírá děti v "herně" od 7:30 do 8:30 (rodiče je tam vodí převlečené a přezuté). Při odchodu dětí je lektorka předává rodičům ve "výtvarné dílně". Osobní věci (oblečení, batůžek, pláštěnka apod.) jsou uloženy v poličce šatní stěny.

Lektor odpovídá za děti po převzetí od rodičů do doby jejich předání rodičům nebo zmocněnci.

Vyzvedávání dětí ze školky

Dítě, které odchází ze školky:

 • před obědem, je potřeba vyzvednout do 11:30.
 • po obědě je potřeba vyzvednout v čase 12:00 - 12:30.
 • v případě spaní, je třeba vyzvednout mezi 14:30 a 16:00. Vchod do Miniškolky se zamyká v 16:00.

Pokud rodič vyzvedne dítě po domluveném čase, bude mu naúčtovaná částka 200 Kč za započatou hodinu.

Omluvy a náhrady

Omluvy a náhrady si řídí rodiče sami přes online náhradový systém Auksys miniskolka.onlineskolky.cz, kde se lze omluvit do 23:00 před dnem, na který má dítě zapsanou docházku. Přístupové údaje obdrží rodiče od vedoucí Miniškolky po předložení přihlášky. V případě akutního onemocnění (po 23:00 před dnem, na které je dítěte nahlášeno), je možné zrušit už jen stravování na daný den a to telefonicky (tel: 601 388 578) mezi 7:00 a 7:30 daného dne, SMS kdykoliv do 7:30. Při pozdější omluvě je potřeba uhradit stravu i docházku. Náhrady za včasně omluvenou docházku lze čerpat pouze v měsíci, kdy je docházka omluvena. Při nemoci na konci měsíce, je možná individuální domluva s vedoucí lektorkou. Omluvenou nepřítomnost je možné si nahradit, pokud to kapacita Miniškolky dovolí. Kapacita Miniškolky je 12 dětí denně. V případě naplněné kapacity Miniškolky nejsme povinni náhradu uskutečnit.

V areálu Rodinné centra Vlnka je zakázáno kouření, požívání návykových látek a je zakázán vstup psů.

Zaplacením školného rodiče stvrzují, že se seznámili s tímto provozním