Dotazník spokojenosti

Shrnutí poznatků z Dotazníku spokojenosti klientů prorodinných aktivit,

leden 2019

Anonymní dotazník vyplnilo 56 rodičů.

Převážná většina návštěvníků centra je spokojená se všemi nabízenými službami, personálem, vnitřními i venkovními prostory.

Děkujeme za všechny názory, náměty, připomínky a poděkování za naši práci. Díky zpětné vazbě můžeme přispět ke zlepšení chodu aktivit.

Níže jsou reakce na vaše podněty

Nabídka kroužků a aktivit vyhovuje 90 % rodičům z celkového počtu odpovědí.

Návrhy rodičů pro nové aktivity:

 • Pilates pro dospělé, Cvičení pro dospělé s hlídáním dětí - v centru probíhá každé úterý Jóga pro dospělé, hlídání dětí lze domluvit v Miniškolce. Od ledna jsme přidali k nabídce aktivit Posilování tancem (fitbalet), avšak pro nezájem jsme aktivitu opět vyřadili. Poohlédneme se po lektorce Pilates.
 • Angličtina pro děti s rodiči - kroužek v centru probíhá úterky od 8:25.
 • Španělština pro dospělé - v současné době si v centru můžete vybrat ze dvou jazykových kurzů - Angličtinu nebo Italštinu. Nemáme ambice jazykovou výuku rozšiřovat.
 • Montessori dílnička - děkujeme za zajímavý námět na aktivitu. Prvky Montessori zařazujeme do aktivity Veselá školička a v Miniškolce.

Prostory v budově centra a přilehlá zahrada:

Většina rodičů je spokojena s prostory, kde probíhají kroužky i s prostorem obýváčku.

 • Jeden rodič uvedl nepříjemnost v zimním období s vlhkou podlahou v šatně. V zimním období jsme v šatně přemístili sedací lavici určenou na přezouvání na okraj zátěžového koberce tak, aby rodiče s dětmi mohli přecházet k šatním skříňkám již bez mokré obuvi. Není v našich silách uhlídat přezouvání samotných klientů. Do prostoru jsme umístili mop, aby bylo možné kdykoliv vlhkost utřít. Prostory šatny se uklízí po dopoledním i odpoledním bloku aktivit.
 • Z dotazníku vyplynul opakovaně postřeh o malém prostoru šaten, zejména při výměně kurzů. Prostor bohužel není možné zvětšit, včetně počtu šatních skříněk. Rodiče si mohou v případě nedostatku místa vzít svoje věci s sebou do prostor, kde probíhá aktivita. Zamyslíme se nad umístěním šatních skříněk v 1. patře v prostoru, kde čekáte na aktivitu.
 • Jeden rodič uvedl žádost o opravu chodníku před vchodem do kočárkovny. Děkujeme za podnět, požádáme majitele ÚMO 1 o opravu chodníku.
 • Jeden rodič uvedl poznámku, že je v tělocvičně chladno. Teplota prostor je velmi subjektivní názor každého z nás, v tělocvičně je potřeba často větrat, kvůli přívodu čerstvého vzduchu, takže se snadno může stát, že je v nějakou chvíli v prostoru chladněji. Teplotu je třeba řešit ihned na aktivitě s lektorkou a při shodě přítomných je možné upravit teplotu podle přání skupiny..

Většina odpovědí se shoduje při spokojenosti se zahradou u budovy centra. Jeden rodič uvedl pochvalu za osazení skalky podél chodníku. Žádné výhrady nebyly v dotazníku zmíněny.

Čistota prostor:

89 % rodičů je spokojeno s čistotou prostor v budově. Rodiče konkrétně neuvedli, co by se dalo zlepšit a proto nemůžeme reagovat na připomínky.

Pomůcky používané při aktivitách

Převážná většina rodičů je spokojena s využívanými pomůckami.

 • jeden rodič označil pomůcky z kroužku Veselá školička jako inspirativní.
 • Jeden rodič uvedl připomínku ke změně pomůcek při opičí dráze. Pomůcky a potřeby pro jednotlivé aktivity pořizujeme, doplňujeme a obnovujeme dle finančních možností centra průběžně během celého roku.

Náplň kroužku

Většina rodičů je spokojena s náplní kroužků

 • Jeden rodič z celkového počtu odpovídajících by uvítal větší pestrost tvoření při Veselé školičce. Ve výtvarné části kroužku zpočátku volí lektorka jednodušší techniku tak, aby si děti postupně zvykaly na různé techniky, materiály i způsob malování a hlavně aby pracovaly co nejvíce samostatně. S přibývajícími lekcemi se postupně obtížnost navyšuje.
 • Jeden rodič poukázal ve své odpovědi na přílišnou rychlost v provedení programu při odpoledním kroužku Veselá školička. Pokud přihlášená aktivita rodičům s dětmi nevyhovuje, jednou z možností je přijít za svým lektorem s přímým požadavkem nebo může požádat o změnu aktivity, po domluvě v kanceláři centra.
 • Jeden rodič zmínil v dotazníku přání s obměnou činností na kroužku v odpolední Veselé školičce. Kurz má v náplni určité prvky, které se opakují a jsou pro děti často důležitou jistotou, která jim pomáhá dodržovat řád a pravidla. V průběhu roku mění lektor pomůcky a činnost s nimi, přidává pohybová říkadla apod.
 • Jeden rodič uvedl zklamání s náplní kroužku Tvořílek, kdy lektorka nechala dítě málo samostatně pracovat. Kroužek navštěvuje různorodá věková skupinka dětí, někdy i dětí s doprovodem rodičů, proto je obtížné přesně odhadnout hranici, co jaké dítě zvládne samostatně. Po náhledu koordinátorky do aktivity a řešením konkrétního případu se situace vyjasnila.
 • Z dotazníku vyplynula nespokojenost s častým střídáním lektorů při kurzu Cvičení. Hlavní lektorka, která začínala se zářijovými kurzy Cvičení, se rozhodla během kurzu změnit bydliště a tím i zaměstnání. Tuto nepříjemnou situaci nejen pro tým centra, ale i pro již zaběhlé klienty, jsme byli nuceni řešit okamžitě hledáním nových lektorů. Stávající lektorky jsou jako většina z nás i matkami a bohužel se i jim nevyhýbají běžné zdravotní komplikace, zejména v tomto zimním období. Věříme, že se situace usazuje a kurzy budou probíhat plynule a bez komplikací.
 • Jeden rodič uvedl jako překážku sourozence - novorozence při kroužku Veselá školička. Lektorka nabízí rodičům opakovaně možnost přijít při jakémkoliv dotazu či připomínce v průběhu kroužku. V některých skupinách se vyskytují maminky s miminky, jejich přítomnost je dopředu konzultována. Je pravdou, že ne vždy všechny děti i rodiče mají tzv. "svůj den" a některé lekce bývají hlučné a rušné. V tomto případě je přítomnost pobrekávajícího miminka pro kurz zatěžující. Rodiče se snaží o zajištění hlídání, ne vždy je to možné. Situaci lze řešit ihned konkrétně v dané skupině s lektorem. Prosíme o vaši otevřenost, většina situací je řešitelná, když se pojmenují nahlas.
 • Jeden rodič uvedl zklamání nad nemožností jednorázového vstupu. Tato možnost v centru existuje, pokud je volná kapacita. Přednost na kurzech však mají klienti, kteří zaplatí předplatné.

S přístupem lektorů, odborností, způsobem komunikace i suplování je většina rodičů spokojena.

Jednorázové akce

Většina rodičů je spokojena s tématy, úrovní náročnosti a pochopitelnosti úkolů pro děti, včetně občerstvení, krámku s výrobky Terapeutických dílen i odměn pro děti.

Tým centra těší ústní pozitivní zpětná vazba od rodičů i dětí z nedávno uskutečněných akcí Mikulášská a Karneval.

 • Jeden rodič si nepřeje jako odměny sladkosti. Při jednorázových akcích dostávají děti za splněné úkoly většinou papírový pohádkový zápich na špejli, malou věcnou drobnost a malou sladkost. Skladbu takovéto odměny považuje koordinátor akce za neohrožující zdraví dítěte. Doprovázející rodič může sladkost před předáváním odměn odmítnout.
 • Jeden rodič uvádí nedostatečné informace o jednorázových akcích. Propagace každé akce visí v centru na nástěnkách, v okolí centra na plotech, ve vývěsních cedulích ÚMO 1 nebo na webových stránkách centra, kam se může každý rodič kdykoliv podívat. Informace o jednotlivých akcích rozesílá koordinátor klientům, kteří udělili v přihlášce souhlas se zasíláním novinek centra.
 • Jeden rodič uvádí příliš velký počet návštěvníků během jednorázové akce Pohádková zahrada. Akce, které se konají na zahradě centra, nemají omezený počet návštěvníků. Děti mohou plnit úkoly na 10 stanovištích a zvolit si cestu od úkolu k úkolu i s ohledem na momentální obsazenost stanoviště. Úkoly jsou časově nenáročné a na každé dítě se brzy dostane řada. Nově jsme v loňském roce pořídili set lavic a stolů pro posezení u táboráku, který byl příjemným odpočinkovým místem pro čekající rodiče.

Webové stránky

Většina rodičů nalezne na webových stránkách centra to, co potřebují. Někteří naopak uvádí, že je složité něco nalézt.

Na webu neustále pracujeme, zlepšujeme ho a snažíme se o přehlednost. S konkrétními dotazy se mohou rodiče obracet do kanceláře centra nebo nás kontaktovat mailem či telefonicky.

Náhradový systém Auksys

Pro více než polovinu rodičů je systém přehledný a vyhovující. V případě, že mají rodiče s přihlášením problémy nebo si nejsou zcela jisti při jeho obsluze, mohou se obrátit do kanceláře centra či na e-mailovou adresu rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz.

 • Rodiče zmiňují nemožnost si lekce nahradit při plné kapacitě kurzů. Můžete se obrátit na svého lektora či na pracovníka v kanceláři a domluvit se na konkrétním řešení. Centrum není povinno zajistit náhradní termíny za omluvené lekce, možnosti náhrad jsou v našem centru bonusem.
 • Jeden rodič zmiňuje nemožnost si nahradit lekce zameškané na konci pololetí. Centrum nabízí po domluvě možnost nahrát kreditové body do náhradového systému a zameškané lekce na konci pololetí si můžete nahradit i v tomto případě.
 • Jeden rodič zmiňuje neodeslání info při uvolnění místa v lekci. Každý klient má svoje přístupové heslo, kde si může zkontrolovat dostupné místo v kurzu, případně se může obrátit telefonicky či mailem do kanceláře centra.

Návrhy na vzdělávací semináře jsme zaznamenali. Budeme rodiče průběžně informovat o jejich konání jako dosud. Častou připomínkou pro neúčast je hlídání dětí. Děti od 2 let lze po domluvě umístit v Miniškolce.

S nápady a připomínkami se můžete obracet do kanceláře centra nebo na e-mail rcvlnka@rcvlnka-plzen.cz.Vložte svůj text...